Sūra 60. al-Mumtahanah, 13 verses (الممتحنة)

Sūrat al-Mumtahanah by Shaykh Saleem Bhimji #

Sūrat al- Mumtahanah by Shaykh Jaffer Ladak

Sūrat al-Mumtahanah by Shaykh Hamza Sodagar #

Powered by BetterDocs